VSP Auto, s.r.o. je již od roku 1993 autorizovaným opravcem vozů Mercedes-Benz, Jeep. Vlastníme certifikát kvality ISO 9001 : 2008 pro obory nákup, prodej, servis osobních, užitkových a nákladních automobilů a nákup a prodej náhradních dílů automobilů. Číslo certifikátů: 04 100 049042-000.

  • Zajišťujeme záruční i pozáruční opravy vozů Mercedes-Benz
  • V rámci smluvních vztahů s pojišťovnami, přebíráme veškeré starosti spojené s vyřizováním pojistných událostí
  • Nabízíme originální náhradní díly pro vozy Mercedes-Benz
  • Díky individuálním službám zajišťujeme zachování hodnoty a spolehlivosti Vašeho vozu – bez ohledu na to, je-li zcela nové nebo použité
Příjem servisu nákladních a užitkových vozidel +420 417 805 881
Pracovní doba servisu Po – Pá: 6:00 – 18:00
So: 6:00 – 12:00
Kontakty na přijímací techniky servisu naleznete v kontaktech

Podmínky oprav motorových vozidel a jejich dílů a prodeje náhradních dílů, příslušenství a literatury

I. Předmět zakázky a udělení zakázky

1. Zakázka na opravu motorového vozidla může být provedena za použití nových originálních dílů, dílů repasovaných, originálního příslušenství a dále pak výrobcem schválených provozních látek. Pokud není v zakázce sjednáno jinak, používají se nové originální díly nebo díly dodávané výměnným způsobem, originální příslušenství a dále pak výrobcem schválené provozní látky. Zákazník je vždy dopředu informován o tom, jakým způsobem a s použitím jakých dílů bude zakázka zpracována.
2. V zakázkovém listu musí být označeny poskytované výkony a uveden předpokládaný termín dokončení prací.
3. Zákazník (objednatel) je povinen podepsat originál zakázkového listu a vždy obdrží jeho kopii. Dodatky či odchylky učiněné zákazníkem jsou vyloučeny.
4. Příjemce zakázky (zhotovitel) je oprávněn zajistit objednané práce prostřednictvím třetích osob, jakož i provádět zkušební a převozní jízdy.

II. Cenové údaje v zakázkovém listu; předběžná kalkulace nákladů

1. Příjemce zakázky poznamená do zakázkového listu odhadované ceny, které budou pravděpodobně účtovány při provádění zakázky. Takto stanovené ceny jsou pouze předpokládané, tj. nezávazné a rovněž není zaručena jejich úplnost, tj. ceny se mohou lišit v návaznosti na délce trvání opravy, případně nezbytnosti použít jiný díl apod. Ukáže-li se nutnost převýšení ceny, oznámí tuto skutečnost příjemce zakázky zákazníkovi.
2. Přeje-li si zákazník písemnou předběžnou kalkulaci nákladů, musí v ní být jednotlivě uvedeny práce a náhradní díly a doplněny příslušnou cenou. Vyhotovení předběžné kalkulace je zpoplatněno, přičemž cena za ní bude zákazníkovi dopředu oznámena. Pokud zákazník na základě předběžné kalkulace nákladů nechá provést opravu u příjemce zakázky, poskytne mu příjemce zakázky na cenu opravy slevu ve výši odpovídající ceně zhotovení předběžné kalkulace.

III. Dokončení

1. Příjemce zakázky je povinen dodržet termín dokončení, který byl písemně označen jako předpokládaný termín dokončení v zakázkovém listu. Změní-li se nebo rozšíří-li se rozsah prací oproti původní zakázce, je příjemce zakázky povinen uvést s udáním důvodů neprodleně nový termín dokončení. Zakázku je možné rozšířit či změnit termín dokončení telefonicky.
2. Pokud příjemce zakázky u zakázek, jejichž předmětem je oprava motorového vozidla, nedodrží předpokládaný termín dokončení, poskytne příjemce zakázky podle svých možností zákazníkovi náhradní vozidlo. Zákazník je povinen po oznámení dokončení zakázky náhradní nebo půjčené vozidlo neprodleně vrátit oproti převzetí svého vozidla. V případě prodlení s vrácením půjčeného vozidla vzniká příjemci zakázky nárok na zaplacení běžného nájemného za dané vozidlo dle jeho ceníku, který je k dispozici v provozovně příjemce zakázky. Tím není dotčen nárok příjemce zakázky na náhradu škody.
3. V případě, že příjemce zakázky nemůže termín dokončení dodržet v důsledku vyšší moci nebo provozní poruchy bez vlastního zavinění, informuje, pokud je to možné, zákazníka o zpoždění a na přání mu předmět zakázky oproti zaplacení úhrady za doposud provedené výkony vydá i před dokončením. Takto vzniklé zpoždění nemá za následek vznik odpovědnosti za škodu, ani povinnosti k poskytnutí náhradního vozidla nebo k uhrazení nákladů zákazníka za skutečné využití vozidla z půjčovny. Za vyšší moc se rovněž považuje zhoršená dostupnost náhradních dílů zapříčiněná pandemií Covid či v důsledku válečného stavu na Ukrajině, jež ovlivňují dostupnost vstupního materiálu.

IV. Převzetí

1. Pokud není sjednáno jinak, probíhá převzetí předmětu zakázky od zákazníka v provozovně příjemce zakázky.
2. Po marném uplynutí deseti dnů od oznámení dokončení zakázky zákazníkovi, vzniká příjemci zakázky nárok na zaplacení poplatku ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím vozidla zákazníkem. Předmět zakázky lze podle uvážení příjemce zakázky uschovat i jiným vhodným způsobem. Náklady a rizika uschování jdou k tíži zákazníka.

V. Placení

1. Cena za dílo je splatná v den převzetí předmětu zakázky zákazníkem.
2. Příjemce zakázky je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy (zakázky) zálohu na materiál a práci.
3. Pokud se zákazník dostane do prodlení se zaplacením jakéhokoli dluhu vůči příjemci zakázky, vzniká příjemci zakázky právo na úrok z prodlení v zákonné výši, ledaže zákazník není za prodlení odpovědný.
4. Příjemce zakázky si vyhrazuje právo stanovit maximální přípustnou sumu nezaplacených pohledávek vůči zákazníkovi (dále jen „kreditní limit“). V případě překročení kreditního limitu je příjemce zakázky oprávněn požadovat od zákazníka úhradu v hotovosti, popř. úhradu již vystavených faktur před dodáním dalšího zboží nebo služeb.
5. Při placení částky překračující 350.000,- Kč (dále jen „limit“) je zákazník povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet příjemce zakázky. Platba v jakékoliv cizí měně se pro účely výpočtu limitu přepočte na měnu Kč směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení příslušné platby. Do limitu se započítávají všechny platby v Kč i cizí měně poskytnuté zákazníkem příjemci zakázky v průběhu jednoho kalendářního dne a na jeden obchodní případ.

VI. Zadržovací právo

Příjemce zakázky může zadržet předměty, které se do jeho držení dostaly na základě zakázky, k zajištění splatného dluhu zákazníka. Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných výkonů a dodávek, pokud mají souvislost s předmětem podnikání příjemce zakázky.

VII. Odpovědnost za vady

1. Práva zákazníka z vadného plnění musí být uplatněna v průběhu záruční doby uvedené v zakázkovém listu.
2. Práva z vady se uplatňují u příjemce zakázky.
3. Je-li přijatá zakázka vyřizována coby záruční oprava (tzn. byla-li závada uplatněna v záruční době) či v rámci dodatečného tzv. kulančního příslibu, a dojde-li následně ze strany výrobce (či příjemce zakázky) ke zjištění, že závada vznikla v důsledku pochybení obsluhy vozidla, či v důsledku nedodržení pokynů výrobce k obsluze vozidla, zavazuje se zákazník uhradit provedenou opravu v plné výši.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Je-li příjemce zakázky podle platných zákonných ustanovení povinen nahradit zákazníkovi újmu, která mu byla způsobena, odpovídá příjemce zakázky podle relevantních zákonných ustanovení. Odpovědnost příjemce zakázky se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodou stran omezuje pouze na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.
2. Výše uvedeným není dotčena případná odpovědnost příjemce zakázky při záměrném zamlčení vady, z převzetí záruky za jakost a podle ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
3. Odpovědnost při prodlení příjemce zakázky je upravena v kapitole III.

IX. Výhrada vlastnictví

Pokud se použité díly, příslušenství, náhradní díly a agregáty nestaly součástí předmětu zakázky, vyhrazuje si k nim příjemce zakázky až do úplného zaplacení ceny vlastnické právo.

X. Osobní údaje

Zákazník tímto uděluje příjemci zakázky souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů uvedených ve všech dokladech předaných či předložených příjemci zakázky v souvislosti s uzavřením této zakázky (dále jen „osobní údaje“) za účelem uplatnění veškerých nároků příjemce zakázky vyplývajících z této zakázky, zpracování účetních dokladů příjemce zakázky zaměstnanci příjemce zakázky a předání osobních údajů společnosti Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ: 149 45, IČ: 48024562, Mercedes – Benz Truck Česká republika, se sídlem Bavorská 2666/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 06418147, Mercedes – Benz Financial Services Česká republika s.r.o., se sídlem Daimlerova 2296/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 63997240, jakož i dalším subjektům spolupracujícím s příjemcem zakázky, za účelem zjišťování kvality služeb příjemce zakázky, a to na dobu 5 let od udělení souhlasu. Pod pojmem zpracovávání osobních údajů se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákazník dále uděluje příjemci zakázky souhlas k zasílání obchodních sdělení příjemce zakázky v elektronické formě na e-mailovou adresu zákazníka. Tento souhlas je zákazník oprávněn kdykoliv odvolat.
Podpisem zakázkového listu zákazník potvrzuje, že byl příjemcem zakázky informován o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších
právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., a dále poučen o tom, že je poskytnutí osobních údajů dle této kapitoly X. dobrovolné.

XI. Náhrada újmy

Odstoupí-li zákazník od podepsané zakázky a znemožní tak příjemci zakázky, aby mohl uskutečnit opravu nebo dodávku náhradních dílů, je povinen zaplatit příjemci zakázky náklady a jinou újmu, které příjemci zakázky vznikly, zejména náklady spojené s objednáním náhradního dílu, a to do pěti kalendářních dnů poté, co k tomu byl příjemcem zakázky vyzván.

XII. Ceník práce, náhradních dílů, příslušenství a literatury

Cena díla vychází z ceníku sazeb účtovaných za hodinu, resp. normohodinu práce pro jednotlivé typy vozidel, který je k dispozici v provozovně příjemce zakázky. Informaci o cenách jednotlivých náhradních dílů, příslušenství a literatury na požádání poskytnou pracovníci příjemce zakázky.

XIII. Informace o použití náhradních dílů a příslušenství

Informace o použití náhradních dílů a příslušenství na požádání podají pracovníci v provozovně příjemce zakázky. Případně zde zákazník získá informace o možnosti zakoupení ucelených technických informací (montážní postupy a přehled náhradních dílů včetně vyobrazení) na datovém nosiči.

XIV. Rozhodné právo

Tato smlouva (zakázka) je uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a řídí se právními předpisy České republiky.

Platnost: 03/2022